งานวันเด็กกาฬสินธุ์ 2555 เน้นส่งเสริมเด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็ก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตและให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข สำหรับในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้เผยว่า เป้าหมายในการจัดปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งเวทีเยาวชน การเล่นดนตรี การแข่งขันเกมส์ รับสิ่งของรางวัลจำนวนมากและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีการแสดงและกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้ชมกิจกรรมนิทรรศการ ออกร้านของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาเที่ยวงานวันเด็กได้ในปีนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กาชาดกาฬสินธุ์ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกาชาด

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน 28 คน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งให้นางน้อย นิยมพงษ์ เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอำนวย ตันศิริ, นางยุวพรรณ มงคลธรรม, นางระเบียบ ร่มไทรทอง, นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ, นางบุญล้วน เพิ่มสิน, นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ, นางมนต์ภัสสร ณ กาฬสินธุ์, นางฉวีวรรณ หล่อตระกูล, นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม, นางพจนี ฤทธิกุล, นางศิริวรรณ ศรีทอง, นางศรัสนันทน์ ภูครองหิน, นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ และนางจินตนา เสาวลักษณ์ ส่วนคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้รับการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม, นางปทุมพร ศิริสินธุวณิช, นางสาวทัศนีย์ สงวนตระกูล, นางญาณิกา นันธิราภากร, นางสาวอัจฉรา พรสีมา, นางประนอม สงวนตระกูล, นางมัณฑนา เขียวหวาน, นางสุพร เชิญตระกูล, นางศุภากร ตั้งทีมาโชติ, นางนวลจันทร์ พุทธลา, นางวัชราภรณ์ กิตติพยุง, นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย, นายมานะ ศิวะบวรพัฒนา และนางพิสมัย มณีโชติ

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งทุกคนจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ล่าสุดได้ลงพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวของสภากาชาดไทย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,000 ผืน ให้กับผู้ประสบภัยหนาวครบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 จากนี้จะได้เตรียมการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

กาฬสินธุ์ชวนวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มาราธอน ครั้งที่ 4

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ มินิฮาร์ฟมาราธอนและมาราธอน ครั้งที่ 4 ขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย เนื่องจากเส้นทางวิ่ง จะผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว มหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิตภูค่าว และธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับระยะทางการวิ่ง ประกอบด้วย ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร เป็นการวิ่งรอบภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวไปยังภูสิงห์ กลับเข้าเส้นขัยที่ ภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 21.10 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา อ่างเก็บน้ำลำปาว บริเวณแหลมโนนวิเศษไปภูสิงห์ กลับเข้าสู่เส้นชัยที่ภูกุ้มข้าว , และ ระยะทาง 42.20 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา อ่างเก็บน้ำลำปาว บริเวณแหลมโนนวิเศษไปภูสิงห์ ไปมหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิตภูค่าว กลับเข้าสู่เส้นชัยที่ภูกุ้มข้าว ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกระยะทาง ทุกรุ่น ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวนมาก

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ , ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.08 6458 4367 , 08 1739 7929

ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันภยันอันตรายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่จันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๕

ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนประกอบพิธีไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเผาสิ่งใดไปให้บรรพบุรุษก็จะได้รับของสิ่งนั้น และหยุดกิจการค้าขาย เพื่อที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทางตำรวจภูธรจึงเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑. ให้ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า, ไหว้บรรพบุรุษ และการเผาสิ่งของเซ่นไหว้ ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ขอให้มีการตรวจสอบและดูแลทำการปิดหรือดับให้เรียบร้อยปลอดภัย
๒. ห้ามพกอาวุธไปที่สาธารณะ ห้ามจุดประทัดหรือวัตถุอื่นใดที่มีเสียงดังคล้ายประทัดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย
๓. การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือจับจ่ายซื้อของ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า ไม่ควรให้เด็ก ๆ ไปท่องเที่ยวตามลำพัง และขอให้ผู้ปกครองจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อ ชื่อสกุลของเด็ก ชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื่อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อความสะดวกในการติดตามหรือนำส่งกรณีเด็กพลัดหลง
๔. การเดินทางไปทำธุระหรือท่องเที่ยว-พักผ่อน ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้คำนึงถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกขณะ
๕. การข้ามถนนควรข้ามตรงช่องทางข้าม หรือสะพานลอย หรือที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับสั่งการให้ผู้บังคับการหน่วยระดับสถานีตำรวจภูธรในสังกัด กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นกรณีพิเศษแล้ว และขอให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย