ใบเสมาเมืองฟ้าแดดสงยาง

ใบเสมาที่ขุดได้ในเมืองฟ้าแดด มี 6 ชนิดด้วยกันคือ 1. ใบเสมาแผ่นเรียบ 2. ใบเสมามีสันตรงกลาง 3. ใบเสมามีสถูปเจดีย์ 4. ใบเสมาเสาสี่เหลี่ยมด้านเท่า 5. ใบเสมาเสาแปดเหลี่ยม 6. ใบเสมาภาพเล่าเรื่อง สำหรับใบเสมาที่ค้นพบในเมืองฟ้าแดดปัจจุบันได้นำไปเก็บ ไว้หลายแห่ง  คือ 1. พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น 2. พระธาตุยาคู 3. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม 4. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ 5. วัดเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์      การศึกษาใบเสมาส่วนใหญ่นักวิชาการจะทำการศึกษาเฉพาะ  ใบเสมาประเภทที่ 6 ที่มีภาพประกอบที่มา :  หนังสือเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองทราวดีในอีสาน ผู้ให้ทุน เทศบาลตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์           ผู้เขียน  อาจารย์ไชยยศ  วันอุทา   (2548) ข้อมูลวิชาการ และ การอนุญาตให้เผยแพร่จาก อ.ไชยยศ  วันอุทา แหล่งข้อมูล  เทศบาลตำบลหนองแปน