ใบเสมาที่ขุดได้ในเมืองฟ้าแดด มี 6 ชนิดด้วยกันคือ
1. ใบเสมาแผ่นเรียบ
2. ใบเสมามีสันตรงกลาง
3. ใบเสมามีสถูปเจดีย์
4. ใบเสมาเสาสี่เหลี่ยมด้านเท่า
5. ใบเสมาเสาแปดเหลี่ยม
6. ใบเสมาภาพเล่าเรื่อง

สำหรับใบเสมาที่ค้นพบในเมืองฟ้าแดดปัจจุบันได้นำไปเก็บ ไว้หลายแห่ง  คือ
1. พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น
2. พระธาตุยาคู
3. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
4. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์
5. วัดเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


      การศึกษาใบเสมาส่วนใหญ่นักวิชาการจะทำการศึกษาเฉพาะ  ใบเสมาประเภทที่ 6 ที่มีภาพประกอบ
ที่มา :  หนังสือเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองทราวดีในอีสาน 
ผู้ให้ทุน เทศบาลตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์           
ผู้เขียน  อาจารย์ไชยยศ  วันอุทา   (2548) 
ข้อมูลวิชาการ และ การอนุญาตให้เผยแพร่จาก อ.ไชยยศ  วันอุทา
แหล่งข้อมูล  เทศบาลตำบลหนองแปน