เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะนำร่องใน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งนับวันที่จะมีมากขึ้นเรื่อยให้ลดน้อยลง โดยการนำภาคประชาชนในชุมชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกำหนดชุมชนนำร่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไว้ทั้ง 3 เขต จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ เขต 1 ชุมชนซอยน้ำทิพย์, ชุมชนท่าสินค้า, ชุมชนหนองลิ้นจี่ เขต 2 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง, ชุมชนวัดสว่างคงคา, ชุมชนดอนกลอย และเขต 3 ชุมชนสงเปลือยนอก, ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง, ชุมชนดงปอ. ชุมชนเกษตรสมบูรณ์

นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของการเสียชีวิตและการพิการทุพพลภาพของคนไทย ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เพิ่มความหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลุกลามเข้าไปสู่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 3 เขต ทั้งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้กับแกนนำที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนทั้ง 10 ชุมชน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนภายในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนของตนเอง สร้างเมืองกาฬสินธุ์ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป