สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2555 ที่หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ
นายยศวัตน์ บำเพ็ญธรรมสกุล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน และได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนในชาติต้องผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้เป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำนกงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการประชาร่วมใจเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน , ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ขายให้น้อยลง, เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขปลอดยาเสพติด, และเพื่อให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเฝ้าระวังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด”, การเสวนา “อดีตที่เคยติดยาเสพติดและการอยู่ร่วมกับคนในสังคม”, การแสดงละครเวทีเรื่อง “พระอาทิตย์ในมือผม” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์