ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 พร้อมแนะนำให้ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คน ไม่ให้หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่กองอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมและปิดการอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่น 1 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-18 กันยายน 2555 รวม 15 วัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่งของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีเป้าหมายจะดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจในทุกพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับผู้ผ่านการอบรม จำนวน 84 คนว่า ในชีวิตหนึ่งของคนแต่ละคนย่อมมีโอกาสหลงผิด หรือกระทำผิดไปบ้าง แต่ต่างกันที่ว่าเมื่อทำผิดแล้วจะใช้การกระทำผิดนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างไร และจะต่างกันที่เมื่อกระทำผิดไปแล้วพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมให้โอกาสผู้ที่กระทำผิดปรับปรุงตัวกลับตนเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกหรือไม่ จึงขอเป็นกำลังใจและให้โอกาสทุกคนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ได้กลับตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป