นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต     เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10

ชื่อ – สกุล นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
วุฒิการศึกษา – ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
– ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่48 (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

การศึกษาอบรม – หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 (วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง)
– หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 2 (สถาบันพระปกเกล้า)
– หลักสูตรการบริหารและพัฒนานักบริหาร (Graduate Research Institute of Policy Studies, Japan)
– หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

ประวัติรับราชการ – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 สำนักงาน ก.พ. (2521)
– ปลัดอำเภอ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (2522)
– นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (2534)
– นายอำเภอลอง จังหวัดแพร่ (2536)
– นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (2538)
– นายอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (2540)
– ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (2541)
– ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (2544)
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (2546)
– รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2547)
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (2549)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (2551)
– รองอธิบดีกรมการปกครอง (2552)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2552)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (2553)
– ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ( พ.ย. 2554 ปัจจุบัน)

รางวัลและผลงานดีเด่น
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความของกรมการปกครอง ประจำปี 2529 และ 2532
– รางวัลผู้มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 30
– ที่ 1 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30
– ที่ 1 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32
– รางวัลคนดีมหาดไทย ปี 2537
– รางวัลชนะเลิศ โครงการพัฒนาตำบลดีเด่น (ภาคเหนือ) ปี 2537
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน อพป.(ชาวเขา) ปี 2539 กองทัพภาคที่ 3
– ได้รับเชิญจากสำนักข่าวสารอเมริกัน (USIS) ให้เดินทางไปร่วมสัมมนาและดูงาน หลักสูตร “Introduction to the U.S.Political System” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2541 ในฐานะนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น (ภาคเหนือ)
– บรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง ปี 2541 – 2544
– นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553
– รางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554
– รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งาน “หนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์”, 2554