พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ได้เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่จันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๕๕

ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนประกอบพิธีไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ มีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเผาสิ่งใดไปให้บรรพบุรุษก็จะได้รับของสิ่งนั้น และหยุดกิจการค้าขาย เพื่อที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทางตำรวจภูธรจึงเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑. ให้ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า, ไหว้บรรพบุรุษ และการเผาสิ่งของเซ่นไหว้ ตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ขอให้มีการตรวจสอบและดูแลทำการปิดหรือดับให้เรียบร้อยปลอดภัย
๒. ห้ามพกอาวุธไปที่สาธารณะ ห้ามจุดประทัดหรือวัตถุอื่นใดที่มีเสียงดังคล้ายประทัดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย
๓. การเดินทางไปท่องเที่ยวหรือจับจ่ายซื้อของ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่า ไม่ควรให้เด็ก ๆ ไปท่องเที่ยวตามลำพัง และขอให้ผู้ปกครองจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อ ชื่อสกุลของเด็ก ชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื่อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อความสะดวกในการติดตามหรือนำส่งกรณีเด็กพลัดหลง
๔. การเดินทางไปทำธุระหรือท่องเที่ยว-พักผ่อน ขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้คำนึงถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกขณะ
๕. การข้ามถนนควรข้ามตรงช่องทางข้าม หรือสะพานลอย หรือที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้บริการหรืออำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับสั่งการให้ผู้บังคับการหน่วยระดับสถานีตำรวจภูธรในสังกัด กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นกรณีพิเศษแล้ว และขอให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือด้วย