ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็ก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตและให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข สำหรับในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

นายไพฑูรย์ มหิพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้เผยว่า เป้าหมายในการจัดปีนี้ทางจังหวัดได้เน้นให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งเวทีเยาวชน การเล่นดนตรี การแข่งขันเกมส์ รับสิ่งของรางวัลจำนวนมากและในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีการแสดงและกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมจะได้ชมกิจกรรมนิทรรศการ ออกร้านของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาเที่ยวงานวันเด็กได้ในปีนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์