สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ จำนวน 28 คน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดแทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมครั้งนี้นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งให้นางน้อย นิยมพงษ์ เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอำนวย ตันศิริ, นางยุวพรรณ มงคลธรรม, นางระเบียบ ร่มไทรทอง, นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ, นางบุญล้วน เพิ่มสิน, นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ, นางมนต์ภัสสร ณ กาฬสินธุ์, นางฉวีวรรณ หล่อตระกูล, นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม, นางพจนี ฤทธิกุล, นางศิริวรรณ ศรีทอง, นางศรัสนันทน์ ภูครองหิน, นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ และนางจินตนา เสาวลักษณ์ ส่วนคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ได้รับการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม, นางปทุมพร ศิริสินธุวณิช, นางสาวทัศนีย์ สงวนตระกูล, นางญาณิกา นันธิราภากร, นางสาวอัจฉรา พรสีมา, นางประนอม สงวนตระกูล, นางมัณฑนา เขียวหวาน, นางสุพร เชิญตระกูล, นางศุภากร ตั้งทีมาโชติ, นางนวลจันทร์ พุทธลา, นางวัชราภรณ์ กิตติพยุง, นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย, นายมานะ ศิวะบวรพัฒนา และนางพิสมัย มณีโชติ

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งทุกคนจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ล่าสุดได้ลงพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวของสภากาชาดไทย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,000 ผืน ให้กับผู้ประสบภัยหนาวครบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 จากนี้จะได้เตรียมการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารายได้ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป