HOT NEWS
ศุกร์, 19 กันยายน 2014
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2554
เขียนโดย ชนะชัย ภูแสงศรี   

     เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จะวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อติดตามผล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2554

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข การดำเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 พร้อมทั้งเตรียมการดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและจัด เตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

     ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ และอาสาพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 107 คน

ชนะชัย  ภูแสงศรี  ภาพ