HOT NEWS
อาทิตย์, 21 กันยายน 2014
ผวจ.กาฬสินธุ์เปิด สพม.เขต 24 จ.กาฬสินธุ์
เขียนโดย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ   

     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
         เมื่อเช้าวันนี้  6  กันยายน  2553  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา  คณะครู  นักเรียน  จากโรงเรียนจากทุกอำเภอในสังกัดมัธยมศึกษาร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ  การแสดงของนักเรียน  จำนวน  55  โรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า  ชั้น 2  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มี  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  รักษาการผู้อำนวยการ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  จากการที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยแยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553  กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  42  เขต  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา  จำนวน  55  โรงเรียน

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีภารกิจที่สำคัญ  คือ  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

สุวรรณ์   ศรีอาภรณ์  / ข่าว 
ชนะชัย  ภูแสงศรี  / ภาพ